POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KRHOVÁ

(Valašské Meziříčí - Zlínský)

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Krhová IDdPP:12281 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o (criconsu@gmail.com) ve spolupráci s OÚ Krhová, Bří Podmolů 441, 756 63 Valašské Meziříčí - Krhová podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Valašské Meziříčí. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Krhová a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz; a aplikačním prostředí na krh.povodnoveplany.cz.      

 

Vodní toky

  • Srní potok (Krhovský potok, Krhůvka)
  • Zhrádek (Zbrádek, Židovský potok)
  • bezejmenný (Hrádkovský) potok

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PM-19538/2022/5419-TK
ze dne 19. 5. 2022

Lesy České republiky, s. p., OŘ jižní Morava
Č.j.: LCR942/007594/2022
ze dne 13. 06. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného
povodňového orgánu:

MÚ Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad

soulad s p.pl. vyš.spr.celku čj. MěÚVM 144265/2022
ze dne 18. 8. 2022


 

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 08.2022
organizační část 02.2022
grafická část 08.2022
přílohy 08.2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08.2022
offline verze 02.2022
digitalizovaná verze 08.2022
databáze POVIS 08.2022

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

Operační program životního prostředí.
02.2022