Organizace hlásné služby


Hlásnou službu - organizuje PK ve spolupráci s ostatními účastníky povodňové ochrany (HZS, PČR) k zabezpečení potřebných informací o povodni pro potřeby řízení opatření na ochranu před povodněmi a vyhodnocování jejich účinku.

Vlastní hlásnou povodňovou službu zabezpečuje předseda PK - v součinnosti se členy PK obce Krhová a JSDH Krhová.


Úkolem hlásné služby je zabezpečit předávání informací, výstražných a varovných hlášení obyvatelstvu, okolním povodňovým komisím, a nadřízeným povodňovým orgánům.


Hlásná služba vyhlašuje prostředky k tomu určenými II. a III. SPA (siréna, rozhlas, megafony, vývěsky, rádio, CATV) a také tyto stavy, po pominutí nebezpečí a na pokyn předsedy PK, odvolává.


Zabezpečuje informace povodňovým orgánům obce pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže po vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi.


K zabezpečení hlásné povodňové služby organizuje povodňový orgán hlídkovou službu >>.


V době povodní hlásí veškeré údaje obcím níže na toku, napříč toky a povodňové komisi ORP Valašské Meziříčí. Pro obec se uvažuje s tím, že hlásnou službu a varování obyvatel obce zabezpečuje povodňová komise místním rozhlasem z budovy Obecního úřadu Krhová.