Historické povodně


Krhová - červenec 1958

K největší povodni v obci Krhová došlo 5. 7. 1958, po prudkém místním přívalovém dešti. Naopak v období katastrofální povodně v červenci 1997, která postihla převážnou část území Moravy, bylo zastavěné území obce Krhová, vzhledem ke svému situování (horní část toku), této povodně ušetřeno.

Krhová - červen 2009 - blesková povodeň - Srní potok

- voda stékající v mnoha místech obce povrchovými stoky po průtrži mračen způsobila značné škody zaplavením sklepů, garáží a zahrad. Došlo i k bahnotoku se značnými náklady na odklízení naplavených překážek z komunikací.

Krhová - červenec 2010

Dne 2. 6. 2010 byl na vodním toku Krhová v obci Krhová vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity. Nedošlo tedy k vybředení vodního toku Krhová, ale část koryta vodního toku byla poškozena - byly podemlety břehy koryta, opěrné zdi i část komunikace.

 Krhová - 28. 4. 2017 - Srní potok kulminoval ve stavu 6 m

- odčerpávání vody ze sklepa zatopeného domu č.p. 305 - ul. Bří Podmolů

- ve firmě LARS - protlak ucpaného kanálu, jeho vyčerpání a zprůchodnění - voda odtud vytékající ohrožovala firmu STANĚK

- zanesená komunikace u Jehličné - nános kamení, odstranění bahna na vpusti kanálu

- zprůchodnění bahnem ucpaných příkopů podél komunikace K obrázku, voda se hrnula, přes ucpané příkopy napříč komunikace a zaplavovala zahrady

 Krhová - 13. 4. 2019 - zatopený objekt K Obrázku

- vyplavený objekt K Obrázku 540, pročištěním ucpaného propustku se situace zlepšila, propustek byl ucpaný splavenými větvemi.

 Krhová - 13. 6. 2019 - Srní potok

- po silné dešťové přeháňce - vytopená hasičská zbrojnice, ucpaný kanál u parčíku - nebere vodu, zaplavená a zabahněná komunikace

Krhová - 19. 6. 2020 - III. SPA na Srním potoku

- po intenzivním a trvalém dešti - na Srním potoku vyhlášen III. SPA - vytopená hasičská zbrojnice, zaplavené komunikace v obci. Rovněž se intenzivně pytlovalo a protipovodňové zábravy rozvážely po celé obci k ochraně zástavby i komunikací před stoupající vodou. Pro zvýšení odtoku z obce se musela čistit řada propustků, příkopů a kanálů po celé obci.

Následující den 20.6. prudce tekla povrchová voda z polí na Hrádky č.p. 672. JSDH musela současně provádět odčerpávání vody ze sklepů, pročišťovat propustné kanály a příkopy k rodinným domům v Hrádkách a současně preventivně bránit možným rozlivům rozvážením pytlů s pískem na nejkritičtější místa v obci - pro odklánění vody a bránění jejímu průniku do sklepů a garáží domů. Aktivní ochrana obyvatelstva se prováděla i na ulici Pod Lesem, kde bylo nutné čistit koryto potoku od splavených větví způsobujících prudké zvýšení hladiny a rozliv do okolí toku. Současně se pytli s pískem rozvážely na nejvíce ohrožená místa aktivní vody ohrožující nemovitosti.

 Ještě 22.6. bylo nutné odčerpávat vodu ze sklepa RD Hlavní č.p. 173.

Krhová - 26. 9. 2020 - zatopené sklepy

došlo v ul. Letní č.p. 526 - voda z polí a bahnotok zatopil sklep RD - odčerpávání přitékající vody. Zatopený sklep Na Hrádkách 526. Nebylo nutné pytlovat - voda přestala po určité době přibývat a stačilo sklepy odčerpat.

Krhová - 14. 10. 2020 - zatopené sklepy

 Rodinný dům - ul. Hlavní 139 - v zatopeném sklepě bylo uloženo topné úhlí. Po odčerpání vody proběhl náročný úklid.

Krhová - 16.4. 2021 - zatopené sklepy

RD v ulici Pod Kameněm 38 - po odčerpání vody ze sklepních prostor bylo nutné zabezpečit RD proti opětovnému zaplavení - pytli s pískem.