Popis správního území obce Krhová


Obecní úřad Krhová
Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová

Telefon: +420 730 517 160

web:  obec@krhova.cz ; starosta@krhova.cz ;  www.krhova.cz


Zeměpisné souřadnice (WGS 84):             49°29′30″ s. š., 18°0′1″ v. d.


Nadmořská výška:                                      312 m n. m.


Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.).


Rozloha území katastru obce je 833 ha.


Počet obyvatel obce  činí 1 966, z toho:

  • Děti do 14 - ti let                                       303
  • Ekonomicky aktivní (14 – 59 let)            1313
  • Ekonomicky neaktivní (60 a více)            350

Obec Krhová leží v severní části Zlínského kraje, v okrese Vsetín. Rozkládá se podél potoka s názvem Srní potok, kterému byl přiřčen také lidový název Krhůvka. Celková rozloha obce činí 833 ha. Obec leží v nadmořské výšce 312 m n. m. Žije zde 1966 obyvatel a evidováno je celkem 658 adres (k 1. 1. 2015).

Po zrušení vrchnostenského zařízení v roce 1849 se stala součástí politického a soudního okresu Valašské Meziříčí. V roce 1953 byla obec připojena k městu Valašské Meziříčí jako jeho místní část.

Již od roku 1746 patřily k oblíbeným a vyhledávaným místům v obci sirnaté studené lázně na Jehličné. Sedm pramenů železnato-sirnaté vody umožnilo v roce 1861 vznik lázní Wittigsbad, které při terapii využívaly léčebné účinky jedlového jehličí.

Novodobá historie obce Krhová se píše od 21. 4. 2012, kdy se konalo místní referendum, v němž nadpoloviční většina voličů rozhodla o odtržení obce od města Valašské Meziříčí. Na základě tohoto rozhodnutí se ke dni 1. 1. 2013 stala Krhová samostatnou obcí.

V obci je zřízena základní občanská vybavenost a je zde zřízena také základní škola (1. – 5. třída) a mateřská škola, která je vyhledávanou institucí předškolní výchovy především díky své specializaci také na děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Působí zde také řada spolků, např. Klub seniorů Krhová, Myslivecké sdružené Srnová nebo SDH Krhová.

Obec si ponechala rovněž názvy ulic, z doby, kdy byla součástí města: Jejich výčet je: Hlavní, U Přejezdu, Nad Zahradnictvím, U Potoka, Hrádky, U Kapličky, K Helštýnu, Ke Studánce, Pod Kameněm, Na Nivách, Hřbitovní, V Břízkách, Zahájenka, Pod Horami, Paseky, Pod Jehličnou, Kulíšek, Barvířka, Nová, Polní, Lesní, Pod Lesem (ulice spojující „Pod Kameněm“ a „Barvířka“), U Školky, U Bytovek, Bří Podmolů, Luční, Za Liptou, Rybníčky, Letní, Pod Lužníkem, Na Lužníku, Na Výsluní, K Obrázku, Beskydská, Lomená, Za Školou, U Ovčírny (kurzívou jsou vyznačeny ty ulice, které jsou spojené ve čtvercové síti, tzv. sídliště). Ztluštěně jsou vyznačeny ulice, kde došlo k historickým povodňovým událostem.

Přirozenými centry dojížďky za vybranými službami jsou města Valašské Meziříčí (dojezd 5 km), Rožnov pod Radhoštěm (dojezd 12 km), Nový Jičín (15 km) a Vsetín (20 km).

Zásobování vodou a energiemi:

  • zdroje pitné vody - Obec Krhová má veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Zlín. stávající systém zásobování pitnou vodou pro území obce Krhová z veřejného obecního vodovodu napojeného na SV Stanovnice, ze kterého je obec zásobována ve třech tlakových pásmech.
    Plochy mimo souvislou zástavbu a mimo dosah veřejné vodovodní sítě budou zásobovány pitnou vodou individuálním způsobem (studny) Vodovod je v majetku obce, provozovaný společností Moravská Vodárenská, a. s.
  • zemní plyn je dodáván VTL plynovodem - TRANSGAS, s.p. Praha, RWE Česká republika a.s. - územím obce Krhová prochází severně vedení STL plynovodu. Územní plán respektuje a rozvíjí stávající koncepci zásobování plynem. V navrženém řešení dochází k nárůstu potřeby zemního plynu, která bude zajištěna kapacitou stávajícího plynárenského zařízení. Navrhované lokality budou zemním plynem zásobovány napojením na stávající STL plynovodní síť. Navrhované řešení nemá nárok na vymezení samostatných ploch technické infrastruktury. Individuálně lze řešit zásobování plynem z vlastních zásobníků.
  • el. energie je dodávána – E.ON Česká republika, s.r.o., k.ú. Krhová je zásobováno elektrickou energií převážně z transformovny, která je v majetku E.ON Distribuce, a.s. zajišťující zásobování obce elektřinou. Nadzemní distribuční vedení VN vč. trafostanic je v řešeném území stabilizováno, přičemž územní plán respektuje stávající systém zásobování elektrickou energií. V navrhovaném řešení dochází k nárůstu spotřeby elektrické energie, jejíž dodávka bude zajištěna ze stávajících blízkých zdrojů (příp. jejich posílením) a návrhem nových ploch technické infrastruktury pro elektrické vedení VN 22 kV včetně trafostanic
  • kanalizace - systém odkanalizování je stabilizován napojením kanalizační sítě na ČOV. Odkanalizování obce je řešeno kombinovanou stokovou soustavou s převažujícím systémem jednotné kanalizace. Odpadní vody jsou svedeny do kanalizačního systému města Valašské Meziříčí, kde jsou čištěny na centrální ČOV. Lokality mimo souvislou zástavbu a dosah veřejné technické infrastruktury jsou odkanalizované individuálně.

Památky

  • Dub na Jehličné, památný strom v Krhové

RISY obce KRHOVÁ