E.5. Osnova souhrnné zprávy o povodni

Souhrnnou zprávu zajišťuje příslušná Povodňová komise města a předává ji do 14-ti dnů od ukončení povodně Povodňové komisi obce s rozšířenou působností, a to za situací, při nichž je povinnost zpracovat souhrnnou zprávu o povodni dle ustanovení §76, odstavce 2, zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, v těchto případech:

  1. povodeň překročila svým rozsahem území města,
  2. povodňová komise si vyžádala pomoc nadřízené povodňové komise,
  3. při povodni byly zjištěny zásadní nedostatky ve věcném, organizačním a jiném zabezpečení ochrany před povodněmi, které není možné vyřešit na úrovni města.

 Rozsah zprávy se upraví podle významu povodně.

Vlastní osnova:

1.    základní údaje

□       zasažené území,

□       období, za které se zpráva podává,

□       období aktivní práce PK,

□       soupis případných dalších PK spolupracujících při povodni,

□       soupis vlastníků a uživatelů významných nemovitostí aktivně se účastnících opatření na ochranu před povodněmi.

2.    provedená opatření před povodněmi na tocích

□       přehled  toků zasažených povodní,

□       činnost povodňové komise obce, hlavní kroky,

□       přehled zabezpečovacích prací a kdo je prováděl,

□       zhodnocení spolupráce s dalšími povodňovými orgány a účastníky povodňové služby,

□       vyžádání  pomoci,

□       přehled významných záchranných prací (evakuace),

□       přehled vyhlášených stupňů povodňové aktivity a doba jejich trvání,

□       celkové zhodnocení protipovodňových aktivit, 

□       vyčíslení mimořádných nákladů za povodně a způsob jejich krytí,

3. důsledky povodně a vzniklé škody

□       rozsah rozlivů, zatopené pozemky a objekty,

□       škody a závady na objektech způsobené povodní,

□       vyčíslení povodňových škod ostatních,

□       majetková újma způsobená  v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně PK, věcný soupis, vyčíslení a doložení

4. celkové zhodnocení, návrh opatření

□       vlastní přijatá opatření na úrovni PK obce,

□       potřeba doplňujících evidenčních a dokumentačních prací,

□       opatření k odstranění povodňových škod na vodních tocích a objektech, návrh,

□       opatření k odstranění dalších škod, návrh,

□       preventivní opatření  k vyloučení dalších povodňových škod, návrh,

□       opatření ke zlepšení činnosti povodňových orgánů a jejich spolupráce,

□       opatření ke zlepšení spolupráce s ostatními účastníky povodňové služby v území,

□       další opatření.